مدول دو محور دستگاه OCT1000

بروزرسانی دستگاه OCT1000

جزئیات پروژه

کارفرما:

دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ:

پاییز 1400

مکان:

دانشگاه اصفهان

وبسایت:

تصاویر