سفارش محصول

مدول آلفا100

طول کورس: 100mm
دقت حرکت: 10um
بیشترین گشتاور: 120NM