خدمات و محصولات نجومی

ارائه خدمات در زمینه شستشوی تلسکوپ، دوربین دوچشمی، میکروسکوپ و سایر ادوات اپتیکی.

رفع عیب انواع ابزارها شامل عیوب اپتیکی، مکانیکی و الکترونیکی.

شستشوی عدسی تلسکوپ

خدمات نجومی

ارائه خدمات در زمینه شستشوی تلسکوپ، دوربین دوچشمی، میکروسکوپ و سایر ادوات اپتیکی. رفع عیب انواع ابزارها شامل عیوب اپتیکی، مکانیکی و الکترونیکی.

تلسکوپ
دوربین دوچشمی
سه پایه
عدسی

محصولات نجومی

ارائه محصولات مورد نیاز در نجوم کشور که به صورت بومی طراحی و ساخته شده اند.